voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

De website www.hema.be/tickets van HEMA B.V. (“HEMA”) is een online platform waarop de klanten van HEMA de mogelijkheid hebben om online tickets te kopen voor verschillende evenementen (“HEMA tickets”). HEMA tickets biedt entreebewijzen aan voor onder meer bioscoop-, cabaret-, musical-, dans-, concert-, toneel-, ballet- en circusvoorstellingen, maar ook voor sportevenementen en diners.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van HEMA tickets maar biedt haar klanten als bemiddelaar de mogelijkheid gebruik te maken van het online platform om HEMA tickets aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de website www.hema.be/tickets en de aanschaf van de HEMA tickets gelden de Algemene Voorwaarden HEMA tickets. Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder en/of locatiehouder (hierna: “de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder en/of locatiehouder en zullen op verzoek aan de klant worden toegezonden. De HEMA tickets Voorwaarden als de Bijzondere Voorwaarden worden aanvaard door het bezoeken van de website en het plaatsen van een bestelling en/of reservering van HEMA tickets.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de HEMA Tickets Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder is een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan de Klanten van HEMA aanbiedt en levert.
Aanbod zijn de toegangsbewijzen voor Evenementen die HEMA tickets op afstand op haar website aan de Klant aanbiedt.
Evenement is een vrijetijdsbesteding verkrijgbaar in verschillende categorieën die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder en/of
Locatiehouder. De vrijetijdsbesteding is een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard waarvan HEMA tickets Plaatsbewijzen aanbiedt.
Klant is een natuurlijke- of rechtspersoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA tickets en/of een bestelling voor een Evenement van Aanbieder plaatst waardoor een Overeenkomst met HEMA wordt aangegaan.
Locatie is de plaats waar het Evenement wordt gehouden.
Locatiehouder is de exploitant of houder van een Locatie.
Overeenkomst is de overeenkomst tussen HEMA tickets en de Klant ter verkrijging van een Plaatsbewijs van een Evenement.
Plaatsbewijs is het toegangsbewijs en/of reserveringsbewijs waarmee de Klant als houder het recht verkrijgt op het bijwonen van een Evenement van Aanbieder.

Artikel 2. Het aanbod van Evenementen

2.1 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 HEMA tickets verkoopt de Plaatsbewijzen namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende de prijs en de beschikbaarheid wordt door HEMA tickets vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. Het Aanbod van de Evenementen wordt bepaald door de Aanbieders van HEMA tickets die de prijs en de beschikbaarheid bepalen. Het Aanbod geldt bij beschikbaarheid, en zolang de voorraad strekt, en is uitsluitend te boeken op de website van HEMA tickets.

2.3 Elk aanbod bevat de noodzakelijke informatie voor de Klant zodat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs in EURO (deze is inclusief belastingen);
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
 • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • eventueel toepasselijke specifieke (actie)voorwaarden.

 

2.4 De Evenementen worden uitgevoerd conform de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en/of Locatiehouder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder en/of Locatiehouder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 Zodra het Evenement, de datum, de rang van het Plaatsbewijzen, het aantal Plaatsbewijzen en de wijze van betaling zijn bepaald, wordt de reservering als 'voorlopig' in het geautomatiseerde reserveringssysteem van HEMA tickets opgenomen.

3.2 De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt, altijd goed te controleren of de juiste Plaatsbewijzen zijn gereserveerd en of de gegevens van de Klant correct en volledig zijn.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA tickets kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van (autorisatie van de) betaling en nadat de Klant zijn voorlopige reservering voor één of meer Plaatsbewijzen via de website van HEMA tickets heeft bevestigd. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst. Indien geen (autorisatie van de) betaling door de Klant wordt verkregen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

3.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid bij Aanbieder.

3.6 HEMA tickets en/of Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Plaatsbewijzen.

3.7 HEMA tickets treedt bij het aanbieden en het verkopen van Plaatsbewijzen van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA tickets is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Plaatsbewijs bij Aanbieder. HEMA is dan ook niet gehouden tot uitvoering van, en/of aansprakelijk voor de uitvoering van Evenementen.

3.8 HEMA tickets verschaft namens de Aanbieder de Plaatsbewijzen voor het betreffende Evenement. Verzending van de Plaatsbewijzen door HEMA tickets aan de Klant vindt elektronisch plaats namens de Aanbieder.

3.9 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen wel mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Plaatsbewijzen

4.1 De door HEMA tickets geleverde Plaatsbewijzen blijven eigendom van de Aanbieder. Het Plaatsbewijs geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. De Plaatsbewijzen worden door HEMA tickets namens de Aanbieder aan de Klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder niet is toegestaan om:

a. de Plaatsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de Plaatsbewijzen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

b. de Plaatsbewijzen in commerciële uitingen, op welke wijze dan ook, aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA tickets en/of Aanbieder de Plaatsbewijzen ongeldig maken; houders van die Plaatsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder enig recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Plaatsbewijs is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Plaatsbewijs die het Plaatsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement, krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Plaatsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Plaatsbewijs.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Plaatsbewijs te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Plaatsbewijs eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de Locatie van het Evenement.

4.5 Een Plaatsbewijs is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins

4.6 HEMA tickets streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 15 minuten direct na ontvangst van de volledige betaling, de Plaatsbewijzen en/of de reserveringsnummers aan de Klant te versturen in elektronische vorm naar het door de Klant opgegeven (e-mail)adres. HEMA tickets kan geen garanties geven voor de tijd tussen het verzenden van het bericht door HEMA tickets en de ontvangst daarvan door de Klant. Eventuele risico's bij een (ver)late ontvangst van het Plaatsbewijs en/of het reserveringsnummer, liggen volledig bij de Klant. De door HEMA tickets genoemde leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst in stand laat.

4.7 Als getwijfeld wordt aan de juistheid van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd, kan HEMA tickets contact opnemen met de Klant met behulp van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd Als HEMA tickets de Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan verifiëren, kan HEMA tickets ertoe overgaan de reservering te annuleren.

Artikel 5. Consumentenservice en klachtenafhandeling

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot HEMA tickets en de (boeking van de) Evenementen is de consumentenservice van HEMA beschikbaar. De consumentenservice is bereikbaar gedurende de openingstijden die te raadplegen zijn op de website vanwww.hema.be/tickets

5.2 Wanneer de Klant een boeking van een Evenement heeft geplaatst en reeds een bevestiging heeft ontvangen, is uitsluitend de Consumentenservice van de Aanbieder in staat vragen en/of wijzigingen en klachten te behandelen. De contactgegevens hiervan staan vermeld in de bevestigingsmail. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

5.3. Wanneer de Klant een klacht heeft en bij de Aanbieder niet voldoende wordt geholpen wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de Consumentenservice van HEMA tickets.

Artikel 6. Annulering en overmacht

6.1 HEMA tickets kan niet worden aangemerkt als de aanbieder of organisator van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van het Evenement van Aanbieder en de gang van zaken in en/of rond de Locatie van Locatiehouder.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd (per e-mail of sms) door HEMA tickets. De Plaatsbewijzen van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant evenwel vrij om de Overeenkomst te ontbinden tot de datum waarop het vervangende Evenement plaatsvindt. HEMA tickets zal de Plaatsbewijzen in dit geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding, aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien en voor zover een Evenement waarvoor de Klant Plaatsbewijzen heeft aangeschaft via HEMA tickets, door de Aanbieder dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal HEMA tickets ervoor zorg dragen dat de Klant de kosten van het Plaatsbewijs zo spoedig mogelijk terug ontvangt, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst door HEMA tickets van het rekeningnummer van de Klant.

6.4 Indien en voor zover HEMA tickets ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, heeft HEMA tickets het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mede te delen en zulks zonder dat HEMA tickets is gehouden tot enige schadevergoeding.

6.5 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan HEMA tickets kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 HEMA tickets is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan HEMA tickets toe te rekenen tekortkoming, een en ander met inachtneming van het hiervoor in de algemene voorwaarden gestelde. Voor vergoeding komt uitsluitend schade in aanmerking waartegen HEMA tickets is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Gevolgschade en immateriële schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deelname aan één van de activiteiten of evenementen is te allen tijde voor eigen risico. HEMA is niet aansprakelijk bij eventueel letsel of schade.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Binnen 14 dagen na aankoop kan de Klant de aankoop van een E-voucher voor een Evenement bij HEMA annuleren, mits de E-voucher nog niet is verzilverd. Na de 14 dagen annuleringstermijn is het niet mogelijk een aankoop van een of meerdere E-vouchers te annuleren.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst door de Klant worden (persoons)gegevens verwerkt. Deze (persoons)gegevens worden door HEMA respectievelijk de Aanbieder(s) verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan is het mogelijk dit schriftelijk te melden bij Consumentenservice via het contactformulier op de website.

9.2 Persoonsgegevens van de Klanten en bezoekers van de website van www.hema.be/tickets worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de Aanbieder en/of de Locatiehouder van de locatie het Evenement, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

10.2 Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het plaats van het Evenement: foto-, film-, of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerk, op straffe van inbeslagname. Verwezen wordt tevens naar de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder en/of Locatiehouder.

10.3 Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen kenbaar te worden gemaakt bij de Aanbieder en/of Locatiehouder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met Consumentenservice.

10.4 Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan een Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het Entreebewijs.

10.5 HEMA behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden HEMA tickets te allen tijden te wijzigen. De meest actuele versie is te raadplegen op www.hema.be/tickets

10.6 HEMA behoudt zich eveneens het recht voor om de omvang, de werkwijze en de functionaliteiten van HEMA tickets te allen tijden te wijzigen, te beperken en/of stop te zetten.

10.7 Afbeeldingen, logo's en teksten op de website van www.hema.be/tickets mogen niet (verder) worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van HEMA.

10.8 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet.

10.9 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

©2014 Amsterdam HEMA B.V.

NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411

Consumentenservice 020-3114800
KvK-nummer: 34215639
BTW-identificatienummer: NL814217412B01

actievoorwaarden SnowWorld winteractie 2023-2024

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld N.V. gevestigd te (4703 SZ) Roosendaal aan De Stok 24 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van SnowWorld (beschikbaar op www.snowworld.com).
 4. De Actie start in Nederland en België op 21 december 2023 en eindigt op 28 januari 2024 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets/ en www.hema.be/tickets/ een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) waarmee, na verzilvering, eenmalig toegang kan worden verkregen voor één persoon tot de SnowWorld locaties te Amsterdam, Landgraaf, Rucphen-Breda, Terneuzen, Zoetermeer, Antwerpen (België) en Alpenpark Neuss (Duitsland) (hierna: de “SnowWorld Locaties”).
 6. Er worden twee verschillende soorten vouchers aangeboden; een voucher die geldig is voor een skipas van 2 uur voor één (1) persoon en een voucher die geldig is voor een skipas van 4 uur voor één (1) persoon.
 7. De verkoopprijs van de Voucher voor 2 uur bedraagt € 22,50 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (geschikt vanaf 4 jaar).
 8. De verkoopprijs van de Voucher voor 4 uur bedraagt € 27,50 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (geschikt vanaf 4 jaar).
 9. De Voucher is eenmalig geldig voor 2 of 4 uur skiën op een dag naar keuze bij één van de SnowWorld locaties in de periode van 8 januari t/m 30 september 2024 (m.u.v. de kerstvakantie), op basis van beschikbaarheid.
 10. De Voucher met unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.snowworld.com/hemawinter voor een geldig toegangsbewijs (het “Ticket”) voor één (1) van de SnowWorld Locaties.
 11. Bij verzilvering dient de klant een locatie te kiezen, een dag te kiezen in de periode van 8 januari t/m 30 september 2024 (m.u.v. de kerstvakantie) en op de gekozen dag een tijdslot te selecteren.
 12. Per locatie, per dag en per tijdslot is een maximumaantal Tickets voor de Actie beschikbaar. Is een dag of tijdslot vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.
 13. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail het Ticket dat toegang biedt tot de gekozen SnowWorld Locatie op de gekozen dag en voor het gekozen tijdslot via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 14. Per klant kunnen maximaal 12 vouchers worden gekocht.
 15. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 16. De Voucher c.q. het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 17. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende locaties op www.snowworld.com.
 18. De Voucher en/of het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen arrangementen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 19. Voor deze Actie geldt op=op.
 20. De Voucher en/of het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 22. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 23. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.
 24. De aansprakelijkheid van SnowWorld jegens de Deelnemer is beperkt overeenkomstig hetgeen bepaald in algemene voorwaarden van SnowWorld (beschikbaar op www.snowworld.com).

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 25. De Voucher en/of Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 28. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Amsterdam, november 2023

 

actievoorwaarden SnowWorld herfst 2023

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld N.V. gevestigd te (4703 SZ) Roosendaal aan De Stok 24 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van SnowWorld (beschikbaar op www.snowworld.com).
 4. De Actie start in Nederland en België op 16 oktober 2023 en eindigt op 12 november 2023 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets/ en www.hema.be/tickets/ een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) waarmee, na verzilvering, eenmalig toegang kan worden verkregen voor één persoon tot de SnowWorld locaties te Amsterdam, Landgraaf, Rucphen-Breda, Terneuzen, Zoetermeer, Antwerpen (België) en Alpenpark Neuss (Duitsland) (hierna: de “SnowWorld Locaties”).
 6. Er worden twee verschillende soorten vouchers aangeboden; een voucher die geldig is voor een skipas van 2 uur voor één (1) persoon en een voucher die geldig is voor een skipas van 4 uur voor één (1) persoon.
 7. De verkoopprijs van de Voucher voor 2 uur bedraagt € 22,50 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (geschikt vanaf 4 jaar).
 8. De verkoopprijs van de Voucher voor 4 uur bedraagt € 27,50 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (geschikt vanaf 4 jaar).
 9. De Voucher is eenmalig geldig voor 2 of 4 uur skiën op een dag naar keuze bij één van de SnowWorld locaties in de periode van 16 oktober 2023 t/m 31 maart 2024 (m.u.v. de kerstvakantie), op basis van beschikbaarheid.
 10. De Voucher met unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.snowworld.com/hemaherfst voor een geldig toegangsbewijs (het “Ticket”) voor één (1) van de SnowWorld Locaties.
 11. Bij verzilvering dient de klant een locatie te kiezen, een dag te kiezen in de periode van 16 oktober 2023 t/m 31 maart 2024 (m.u.v. de kerstvakantie) en op de gekozen dag een tijdslot te selecteren.
 12. Per locatie, per dag en per tijdslot is een maximumaantal Tickets voor de Actie beschikbaar. Is een dag of tijdslot vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.
 13. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail het Ticket dat toegang biedt tot de gekozen SnowWorld Locatie op de gekozen dag en voor het gekozen tijdslot via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 14. Per klant kunnen maximaal 12 vouchers worden gekocht.
 15. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 16. De Voucher c.q. het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 17. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende locaties op www.snowworld.com.
 18. De Voucher en/of het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen arrangementen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 19. Voor deze Actie geldt op=op.
 20. De Voucher en/of het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 22. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 23. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.
 24. De aansprakelijkheid van SnowWorld jegens de Deelnemer is beperkt overeenkomstig hetgeen bepaald in algemene voorwaarden van SnowWorld (beschikbaar op www.snowworld.com).

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 25. De Voucher en/of Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.be/tickets.
 28. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.be/tickets.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 02 514 38 79 of het contactformulier op https://www.hema.com/nl-be/klantenservice#contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Amsterdam, augustus 2023

actievoorwaarden HEMA bungalowweken voorjaar 2024
Algemeen

1.
Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Center Parcs actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Center Parcs Europe N.V. gevestigd te (2909 LK) Capelle aan den IJssel aan de Rivium Boulevard 213 hierna te noemen “Center Parcs”, en HEMA B.V. gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”).
2.
Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 21 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3.
Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4.
De Actie start in Nederland en België op 1 februari en eindigt op 25 februari 2024 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie

5.
Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets en www.hema.be/tickets een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) welke online verzilverd kan worden voor 2 nachten en 3 dagen doordeweek- of weekendverblijf voor een 2 of 4 persoons cottage op één van de geselecteerde vakantieparken van Center Parcs in Nederland en België, op basis van beschikbaarheid
6.
Er zijn vier verschillende vouchers te koop:
5. een Voucher voor een doordeweeks verblijf, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op maandag, dinsdag of woensdag;
6. een Voucher voor een weekendverblijf, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op vrijdag of zaterdag;
in een 4- persoons Comfort cottage in Nederland of België.
7. een Voucher voor een doordeweeks verblijf voor, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op maandag, dinsdag of woensdag;
8. een Voucher voor een weekendverblijf, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op vrijdag of zaterdag;
in een 2- persoons Comfort cottage in Nederland of België.
Deze Vouchers zijn inclusief:
• toeristenbelasting en heffingen;
• eindschoonmaak;
• WiFi; en
• toegang tot de Aqua Mundo.
Page 10 of 20
7.
De verkoopprijs bedraagt € 189.- (incl. btw) per voucher voor een doordeweeks verblijf, in een 4- persoons cottage.
8.
De verkoopprijs bedraagt € 289.- (incl. btw) per voucher voor een weekendverblijf, in een 4- persoons cottage.
9.
Bij boeking kan een 6-persoons cottage geselecteerd worden tegen een meerprijs van €50 (incl. btw).
10.
De verkoopprijs bedraagt € 139.- (incl. btw) per voucher voor een doordeweeks verblijf, in een 2- persoons cottage.
11.
De verkoopprijs bedraagt € 199.- (incl. btw) per voucher voor een weekendverblijf, in een 2- persoons cottage.
12.
Het bijboeken van extra nachten is mogelijk. Het verblijf kan uitgebreid worden tot maximaal een volledige midweek (maandagnacht t.e.m. donderdagnacht) of een volledig weekend (vrijdagnacht t.e.m. zondagnacht). Prijs per extra overnachting tijdens de midweek is €50/nacht en tijdens het weekend €75.
13.
De Voucher met daarop een unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient voor gebruik door de Deelnemer verzilverd te worden door een boeking te maken vóór 15 april 2024 via de website van Center Parcs www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.hema.be/hema-billeterie, voor één van de Center Parcs Locaties in de periode van 1 maart t/m 27 september 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes en beperkte beschikbaarheid in de maand juli), op basis van beschikbaarheid.
14.
Bij verzilvering dient de klant een keuze te maken tussen één van de deelnemende vakantieparken van Center Parcs in Nederland en België en een aankomstdatum te kiezen in de periode van 1 maart t/m 27 september 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes en beperkte beschikbaarheid in juli), op basis van beschikbaarheid en de gekozen Voucher.
15.
Per vakantiepark, per cottage en per datum is een maximumaantal van 5 verblijven voor de Actie beschikbaar. Is een vakantiepark, cottage of datum vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.
16.
Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail een boekingsbevestiging, dat toegang biedt tot de gekozen Center Parcs Locatie op de gekozen datum en voor de gekozen cottage via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
17.
Kijk voorafgaande je bezoek voor de geldende corona-maatregelen op www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.hema.be/hema-billeterie
18.
De Voucher en/of het boekingsbewijs is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen, voordelen, Friends-voordelen en/of bestaande boekingen
19.
Voor deze Actie geldt op=op.
20.
De Voucher en/of het boekingsbewijs is eenmalig te gebruiken en niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
21.
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.
22.
De hoofdboeker bij Center Parcs dient 21 jaar of ouder te zijn en dient gedurende het gehele verblijf aanwezig te zijn.
23.
Huisdieren zijn welkom bij Center Parcs, deze dienen bij boeking opgegeven te worden. De toeslag voor het meenemen van een huisdier is €7,00 per huisdier per nacht, deze kosten dienen bij boeking aan Center Parcs te worden voldaan.

Duur Actie

24.
De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 1 februari en eindigt op 25 februari 2024.
25.
De Voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.hema.be/hema-billeterie vóór 15 april 2024.
26.
De actie is te boeken voor een aankomst vanaf 1 maart t/m 27 september 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes en beperkte beschikbaarheid in juli), op basis van beschikbaarheid.
27.
Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid.
Aansprakelijkheid
28.
HEMA en/of Center Parcs zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
29.
HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
30.
HEMA is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de promotie en distributie van de Vouchers.
Ongeoorloofd gebruik Voucher
31.
De Voucher en/of het boekingsbewijs mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
32.
Center Parcs en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

33.
De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
34.
Op de boeking bij Center Parcs zijn naast deze voorwaarden de Algemene Voorwaarden van Center Parcs van toepassing, welke te raadplegen zijn op www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.hema.be/hema-billeterie.
35.
Center Parcs en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
36.
Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
37.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, januari 2024