voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

De website www.hema.be/tickets van HEMA B.V. (“HEMA”) is een online platform waarop de klanten van HEMA de mogelijkheid hebben om online tickets te kopen voor verschillende evenementen (“HEMA tickets”). HEMA tickets biedt entreebewijzen aan voor onder meer bioscoop-, cabaret-, musical-, dans-, concert-, toneel-, ballet- en circusvoorstellingen, maar ook voor sportevenementen en diners.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van HEMA tickets maar biedt haar klanten als bemiddelaar de mogelijkheid gebruik te maken van het online platform om HEMA tickets aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de website www.hema.be/tickets en de aanschaf van de HEMA tickets gelden de Algemene Voorwaarden HEMA tickets. Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder en/of locatiehouder (hierna: “de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder en/of locatiehouder en zullen op verzoek aan de klant worden toegezonden. De HEMA tickets Voorwaarden als de Bijzondere Voorwaarden worden aanvaard door het bezoeken van de website en het plaatsen van een bestelling en/of reservering van HEMA tickets.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de HEMA Tickets Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder is een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan de Klanten van HEMA aanbiedt en levert.
Aanbod zijn de toegangsbewijzen voor Evenementen die HEMA tickets op afstand op haar website aan de Klant aanbiedt.
Evenement is een vrijetijdsbesteding verkrijgbaar in verschillende categorieën die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder en/of
Locatiehouder. De vrijetijdsbesteding is een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard waarvan HEMA tickets Plaatsbewijzen aanbiedt.
Klant is een natuurlijke- of rechtspersoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA tickets en/of een bestelling voor een Evenement van Aanbieder plaatst waardoor een Overeenkomst met HEMA wordt aangegaan.
Locatie is de plaats waar het Evenement wordt gehouden.
Locatiehouder is de exploitant of houder van een Locatie.
Overeenkomst is de overeenkomst tussen HEMA tickets en de Klant ter verkrijging van een Plaatsbewijs van een Evenement.
Plaatsbewijs is het toegangsbewijs en/of reserveringsbewijs waarmee de Klant als houder het recht verkrijgt op het bijwonen van een Evenement van Aanbieder.

Artikel 2. Het aanbod van Evenementen

2.1 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 HEMA tickets verkoopt de Plaatsbewijzen namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende de prijs en de beschikbaarheid wordt door HEMA tickets vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. Het Aanbod van de Evenementen wordt bepaald door de Aanbieders van HEMA tickets die de prijs en de beschikbaarheid bepalen. Het Aanbod geldt bij beschikbaarheid, en zolang de voorraad strekt, en is uitsluitend te boeken op de website van HEMA tickets.

2.3 Elk aanbod bevat de noodzakelijke informatie voor de Klant zodat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs in EURO (deze is inclusief belastingen);
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
 • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • eventueel toepasselijke specifieke (actie)voorwaarden.

 

2.4 De Evenementen worden uitgevoerd conform de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en/of Locatiehouder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder en/of Locatiehouder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 Zodra het Evenement, de datum, de rang van het Plaatsbewijzen, het aantal Plaatsbewijzen en de wijze van betaling zijn bepaald, wordt de reservering als 'voorlopig' in het geautomatiseerde reserveringssysteem van HEMA tickets opgenomen.

3.2 De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt, altijd goed te controleren of de juiste Plaatsbewijzen zijn gereserveerd en of de gegevens van de Klant correct en volledig zijn.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA tickets kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van (autorisatie van de) betaling en nadat de Klant zijn voorlopige reservering voor één of meer Plaatsbewijzen via de website van HEMA tickets heeft bevestigd. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst. Indien geen (autorisatie van de) betaling door de Klant wordt verkregen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

3.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid bij Aanbieder.

3.6 HEMA tickets en/of Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Plaatsbewijzen.

3.7 HEMA tickets treedt bij het aanbieden en het verkopen van Plaatsbewijzen van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA tickets is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Plaatsbewijs bij Aanbieder. HEMA is dan ook niet gehouden tot uitvoering van, en/of aansprakelijk voor de uitvoering van Evenementen.

3.8 HEMA tickets verschaft namens de Aanbieder de Plaatsbewijzen voor het betreffende Evenement. Verzending van de Plaatsbewijzen door HEMA tickets aan de Klant vindt elektronisch plaats namens de Aanbieder.

3.9 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen wel mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Plaatsbewijzen

4.1 De door HEMA tickets geleverde Plaatsbewijzen blijven eigendom van de Aanbieder. Het Plaatsbewijs geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. De Plaatsbewijzen worden door HEMA tickets namens de Aanbieder aan de Klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder niet is toegestaan om:

a. de Plaatsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de Plaatsbewijzen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

b. de Plaatsbewijzen in commerciële uitingen, op welke wijze dan ook, aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA tickets en/of Aanbieder de Plaatsbewijzen ongeldig maken; houders van die Plaatsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder enig recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Plaatsbewijs is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Plaatsbewijs die het Plaatsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement, krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Plaatsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Plaatsbewijs.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Plaatsbewijs te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Plaatsbewijs eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de Locatie van het Evenement.

4.5 Een Plaatsbewijs is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins

4.6 HEMA tickets streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 15 minuten direct na ontvangst van de volledige betaling, de Plaatsbewijzen en/of de reserveringsnummers aan de Klant te versturen in elektronische vorm naar het door de Klant opgegeven (e-mail)adres. HEMA tickets kan geen garanties geven voor de tijd tussen het verzenden van het bericht door HEMA tickets en de ontvangst daarvan door de Klant. Eventuele risico's bij een (ver)late ontvangst van het Plaatsbewijs en/of het reserveringsnummer, liggen volledig bij de Klant. De door HEMA tickets genoemde leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst in stand laat.

4.7 Als getwijfeld wordt aan de juistheid van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd, kan HEMA tickets contact opnemen met de Klant met behulp van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd Als HEMA tickets de Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan verifiëren, kan HEMA tickets ertoe overgaan de reservering te annuleren.

Artikel 5. Consumentenservice en klachtenafhandeling

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot HEMA tickets en de (boeking van de) Evenementen is de consumentenservice van HEMA beschikbaar. De consumentenservice is bereikbaar gedurende de openingstijden die te raadplegen zijn op de website vanwww.hema.be/tickets

5.2 Wanneer de Klant een boeking van een Evenement heeft geplaatst en reeds een bevestiging heeft ontvangen, is uitsluitend de Consumentenservice van de Aanbieder in staat vragen en/of wijzigingen en klachten te behandelen. De contactgegevens hiervan staan vermeld in de bevestigingsmail. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

5.3. Wanneer de Klant een klacht heeft en bij de Aanbieder niet voldoende wordt geholpen wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de Consumentenservice van HEMA tickets.

Artikel 6. Annulering en overmacht

6.1 HEMA tickets kan niet worden aangemerkt als de aanbieder of organisator van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van het Evenement van Aanbieder en de gang van zaken in en/of rond de Locatie van Locatiehouder.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd (per e-mail of sms) door HEMA tickets. De Plaatsbewijzen van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant evenwel vrij om de Overeenkomst te ontbinden tot de datum waarop het vervangende Evenement plaatsvindt. HEMA tickets zal de Plaatsbewijzen in dit geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding, aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien en voor zover een Evenement waarvoor de Klant Plaatsbewijzen heeft aangeschaft via HEMA tickets, door de Aanbieder dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal HEMA tickets ervoor zorg dragen dat de Klant de kosten van het Plaatsbewijs zo spoedig mogelijk terug ontvangt, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst door HEMA tickets van het rekeningnummer van de Klant.

6.4 Indien en voor zover HEMA tickets ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, heeft HEMA tickets het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mede te delen en zulks zonder dat HEMA tickets is gehouden tot enige schadevergoeding.

6.5 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan HEMA tickets kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 HEMA tickets is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan HEMA tickets toe te rekenen tekortkoming, een en ander met inachtneming van het hiervoor in de algemene voorwaarden gestelde. Voor vergoeding komt uitsluitend schade in aanmerking waartegen HEMA tickets is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Gevolgschade en immateriële schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deelname aan één van de activiteiten of evenementen is te allen tijde voor eigen risico. HEMA is niet aansprakelijk bij eventueel letsel of schade.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Voor de Evenementen die gelden op een bepaalde datum, of tijdens een bepaalde periode, geldt geen wettelijke bedenktermijn. Het herroepingsrecht is daarmee niet van toepassing op de Evenementen hetgeen betekent dat de Klant niet de mogelijkheid heeft de Overeenkomst te annuleren.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst door de Klant worden (persoons)gegevens verwerkt. Deze (persoons)gegevens worden door HEMA respectievelijk de Aanbieder(s) verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan is het mogelijk dit schriftelijk te melden bij Consumentenservice via het contactformulier op de website.

9.2 Persoonsgegevens van de Klanten en bezoekers van de website van www.hema.be/tickets worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de Aanbieder en/of de Locatiehouder van de locatie het Evenement, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

10.2 Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het plaats van het Evenement: foto-, film-, of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerk, op straffe van inbeslagname. Verwezen wordt tevens naar de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder en/of Locatiehouder.

10.3 Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen kenbaar te worden gemaakt bij de Aanbieder en/of Locatiehouder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met Consumentenservice.

10.4 Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan een Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het Entreebewijs.

10.5 HEMA behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden HEMA tickets te allen tijden te wijzigen. De meest actuele versie is te raadplegen op www.hema.be/tickets

10.6 HEMA behoudt zich eveneens het recht voor om de omvang, de werkwijze en de functionaliteiten van HEMA tickets te allen tijden te wijzigen, te beperken en/of stop te zetten.

10.7 Afbeeldingen, logo's en teksten op de website van www.hema.be/tickets mogen niet (verder) worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van HEMA.

10.8 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet.

10.9 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

©2014 Amsterdam HEMA B.V.

NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411

Consumentenservice 020-3114800
KvK-nummer: 34215639
BTW-identificatienummer: NL814217412B01

actievoorwaarden Walibi Holland

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Walibi Holland actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Walibi Holland B.V. gevestigd te (8256 RJ) Biddinghuizen aan de Spijkweg 30 (hierna: “Walibi Holland”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 22 juli en eindigt op 11 augustus 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets en www.hema.be/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Walibi Holland te Biddinghuizen.
 6. Kijk voor de actuele openingsdagen en -tijden van Walibi Holland op www.walibi.nl.
 7. Het Ticket is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 22 juli t/m 23 oktober 2019, m.u.v. (alle Halloween Fright Nights dagen op 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 oktober 2019)
 8. Het ticket voor Walibi Holland is geldig voor een persoon vanaf 6 jaar (kinderen tot en met 5 jaar gratis toegang) en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid.
 9. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Walibi Holland de toegang tot het park geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 11. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot het park van Walibi Holland.
 12. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 13. Voor deze Actie geldt op=op.
 14. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 15. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 16. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 17. HEMA en/of Walibi Holland zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 18. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 19. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 20. Walibi Holland en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins op frauduleuze wijze deelneemt aan deze Actie.

   

  Overig

 21. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 22. Walibi Holland en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 23. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 02 - 514 38 79 of het contactformulier op www.hema.com/nl-be/klantenservice/contact
 24. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Disneyland Paris

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op Disneyland®Parisactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Touch Tickets B.V. en Touch Travel B.V. gevestigd te (2991 XV) Barendrecht aan de Escudostraat 2 (hierna: “Touch Tickets”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Per boeking dient er minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder te zijn.
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 5. De Actie start op 10 juli 2019 en eindigt op 30 juli 2019 (hierna: de “Actieperiode”). Verzilvering is mogelijk tot 5 augustus 2019.

   

  De Actie

 6. Klanten kunnen bij HEMA-vestigingen in België of Luxemburg of via www.hema.be/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke verzilverd kan worden voor een verblijf van 2 nachten in een blokhut bij Disney’s Davy Crockett Ranch inclusief 3 dagen onbeperkt toegang tot alle parken van Disneyland Paris, op basis van beschikbaarheid.
 7. Er zijn vier verschillende vouchers te koop: een voucher voor maximaal 4 personen voor aankomsten op vrijdagen t.w.v. € 649, een voucher voor maximaal 6 personen voor aankomsten op vrijdagen t.w.v. € 859, een voucher voor maximaal 4 personen voor aankomsten op zondagen t/m donderdagen t.w.v. € 599 en een voucher voor maximaal 6 personen voor aankomsten op zondagen t/m donderdagen t.w.v. € 799.
 8. Alle vouchers zijn inclusief: reserveringskosten, bedlinnen, handdoeken en toeristenbelasting, toegang tot beide Disney® Parken, alle attracties en shows, Extra Magic Time, ontmoetingen met Disney figuren in de parken, parkeren bij je blokhut en bij de Disney® Parken en wifi bij Disney’s Davy Crockett Ranch.
 9. Je ontvangt de tickets voor beide Disney Parken op vertoon van de boekingsbevestiging (ontvangen in de bevestigingse-mail na boeking via www.touchreizen.nl/hema) bij de receptie van Disney’s Davy Crockett Ranch. Je kunt aankomen op elk moment van de dag. De blokhut is beschikbaar vanaf 16 uur op de dag van aankomst en dient verlaten te worden voor 11 uur op de dag van vertrek.
 10. De aanbieding is geldig voor de Trapper blokhutten van de Disney’s Davy Crockett Ranch op basis van beschikbaarheid op het moment van reserveren.
 11. Voor deze aanbieding zijn een beperkt aantal blokhutten beschikbaar per aankomstdatum. Bekijk vooraf de beschikbaarheid op www.touchreizen.nl/hema.
 12. Per blokhut kan één kind van jonger dan 3 jaar extra (dus bovenop de 6 personen) worden meegenomen. Deze hoeft niet geregistreerd te worden bij de boeking. Een kinderbedje aanvragen kan via info@touchincentive.nl
 13. Het arrangement is op basis van logies (ontbijt en andere maaltijden zijn niet inbegrepen).
 14. Parkeren is inbegrepen bij de prijs. Er is één parkeerplaats beschikbaar bij de blokhut. Overige auto’s kunnen kosteloos op de centrale parkeerplaats op de ranch worden geparkeerd.
 15. Op de Disney’s Davy Crockett Ranch zijn rolstoelvriendelijke blokhutten beschikbaar. Het aantal hiervan is beperkt en kan daarom niet gegarandeerd worden. Aanvragen dienen per mail ingediend te worden via info@touchincentive.nl. De beschikbaarheid kan pas worden gecontroleerd na de boeking. Mocht er geen rolstoelvriendelijke blokhut vrij zijn, wordt de boeking geannuleerd en de betaling geretourneerd.
 16. Huisdieren zijn niet toegestaan in de blokhutten en ook niet in de parken
 17. Bepaalde shows, attracties, parades, restaurants, boetieks en faciliteiten zijn niet het hele jaar geopend of kunnen tijdelijk worden gesloten op grond van weersomstandigheden, veiligheidsoverwegingen of werkzaamheden. Sluiting kan zonder aankondiging vooraf plaatsvinden.
 18. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd en geboekt te worden via www.touchreizen.nl/hema.
 19. Geef bij boeking alle personen van het reisgezelschap op. Ter plaatste kunnen er geen personen worden toegevoegd aan de boeking.
 20. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 21. Kijk voor de actuele beschikbaarheid op www.touchreizen.nl/hema.
 22. De aanbieding is enkel geldig voor het aangeboden arrangement; niet voor losse tickets of losse hotelovernachtingen en geldt uitsluitend voor nieuwe boekingen.
 23. Kijk voor de actuele openingstijden op www.disneylandparis.com.
 24. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 25. De voucher is niet geldig voor reeds gemaakte reserveringen
 26. Voor deze Actie geldt op=op.
 27. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.be/tickets.
 28. De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 29. Het is niet mogelijk om onverzilverde en/of verzilverde codes retour te brengen en/of te annuleren.
 30. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Duur Actie

 31. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 8 juli 2019 t/m 28 juli 2019.
 32. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.touchreizen.nl/hema. Dit dient te gebeuren vóór 5 augustus 2019.
 33. De Actie is te boeken voor een aankomst van 7 november t/m 18 december, op basis van beschikbaarheid. Klanten kunnen de actuele beschikbaarheid bekijken op www.touchreizen.nl/hema.
 34. De laatst mogelijke aankomstdatum is een verblijf beginnend op woensdag 18 december 2019.
 35. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid.

   

  Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden

  Dit arrangement boek je bij Touch Travel B.V.. Bekijk hier de Algemene Reisvoorwaarden of via www.touchreizen.nl/hema/reisvoorwaarden.

  LET OP: nadat je de boeking hebt gemaakt op www.touchreizen.nl/hema gelden de volgende wijzigings-en annuleringsvoorwaarden:

 • Het wijzigen van de aankomstdatum is mogelijk tot 65 dagen voor aankomst, mits er sprake is van beschikbaarheid van een alternatieve aankomstdatum. Indien er niet aan deze voorwaarden voldaan is, is het wijzigen van de aankomstdatum niet meer mogelijk.
 • Het wijzigen van het aantal personen en/of namen van de personen in de boeking kan kosteloos tot 65 dagen voor aankomst
 • In het geval van een gedeeltelijke of volledige annulering zullen de volgende annuleringskosten in rekening worden gebracht:
  • Annulering tussen de bevestiging en 95 dagen voor aankomst;
   10% van het totaalbedrag
  • Annulering tussen 94 en 45 dagen voor aankomst;
   25% van het totaalbedrag
  • Annulering tussen 44 en 30 dagen voor aankomst
   50% van het totaalbedrag
  • Annulering tussen 29 en 20 dagen voor aankomst:
   75% van het totaalbedrag
  • Annulering tussen de 19 en 0 dagen voor aankomst (‘no show’);
   100% van het totaalbedrag
 • Annuleringen en/of wijzigingen dienen per e-mail te worden medegedeeld via: info@touchincentive.nl

   

  Aansprakelijkheid

  1. HEMA en/of Touch Tickets zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
  2. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

    

   Ongeoorloofd gebruik Ticket

  3. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
  4. Touch Tickets en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

    

   Overig

  5. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.be/tickets.
  6. Touch Tickets en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.be/tickets.
  7. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 02 - 514 38 79 of het contactformulier op www.hema.com/nl-be/klantenservice/contact.
  8. Voor vragen over de boeking, eventuele wijzigingen of het annuleren van de reis kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Touch Tickets via info@touchincentive.nl of 010-2043010.
  9. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Efteling
Algemeen
Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op De Efteling actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door De Efteling gevestigd te (5171 KW) Kaatsheuvel aan de Europalaan 1 (hierna: “De Efteling”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
De Actie start op 19 juni 2019 en eindigt op 9 juli 2019 (hierna: de “Actieperiode”). Verzilvering is mogelijk tot 14 juli 2019.

De Actie
Klanten kunnen bij HEMA vestigingen in België of Luxemburg of via www.hema.be/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke telefonisch verzilverd kan worden voor een weekend- of midweekverblijf op park het Loonsche Land van de Efteling op basis van beschikbaarheid. Alle verblijfsarrangementen zijn inclusief alle dagen onbeperkt toegang tot de Efteling.
Er zijn vier verschillende vouchers te koop: een 4-persoons voucher voor 3-4 personen weekendverblijf, een 6 persoons voucher voor 5-6 personen weekendverblijf, een 4-persoons voucher voor 3-4 personen midweekverblijf of een 6 persoons voucher voor 5-6 personen midweekverblijf. Inclusief: reserveringskosten, bedlinnen en eindschoonmaak. Exclusief: logiesbelasting
Een weekendvoucher biedt het aantal personen dat op het Loonsche Land verblijft 4 dagen toegang tot het park van De Efteling. Let op: het is met weekendvoucher niet mogelijk om een midweek te boeken.
Een midweekvoucher biedt het aantal personen dat op het Loonsche Land verblijft 3 dagen toegang tot het park van De Efteling.  Let op: het is met een midweekvoucher niet mogelijk om een weekend te boeken, ook niet met bijbetaling.
De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient telefonisch verzilverd en geboekt te worden via het Efteling Contact Center te bereiken op tel. +31 416 – 537777. Het is helaas niet mogelijk om online te boeken.
Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd. 
Voor actuele beschikbaarheid in de gewenste periode kan contact opgenomen worden met het Efteling Contact Center via + 31 416 537777 
De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
De voucher is niet geldig voor reeds gemaakte reserveringen
Voor deze Actie geldt op=op. 
De vouchers is niet inwisselbaar voor geld of anderszins. 
Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.be/tickets. 
De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
Het is niet mogelijk om onverzilverde en/of verzilverde codes retour te brengen en/of te annuleren. 
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

Duur Actie
De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 19 juni t/m 9 juli 2019. 
De voucher kan verzilverd worden door telefonische te boeken via +31 416 537777. Dit dient te gebeuren vóór 14 juli 2019.
De actie is te boeken voor een aankomst van 1 september 2019 t/m 21 december 2019 (m.u.v. schoolvakanties en sluitingsperiodes van het Loonsche Land vakantiepark), zoals vermeld op www.efteling.com/hema. 
De laatst mogelijke aankomstdatum is een midweekverblijf beginnend op woensdag 18 december 2019 
Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid. 

Aansprakelijkheid
HEMA en/of De Efteling zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket
De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
De Efteling en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.be/tickets.
Efteling en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.be/tickets. 
Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 02 - 514 38 79 of het contactformulier op www.hema.com/nl-be/klantenservice/contact. 
Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
actievoorwaarden Walibi Belgium

lgemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Walibi Belgium actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Walibi Belgium BvBa gevestigd te (1300) Wavre aan de Boulevard de l’Europe 100 (hierna: “Walibi Belgium”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 5 juni 2019 en eindigt op 18 juni 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in België of Luxemburg of via www.hema.be/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Walibi Belgium te Wavre.
 6. Kijk voor de actuele openingstijden van het park van Walibi Belgium op www.walibi.be.
 7. Het Ticket is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 8 juni t/m 7 juli 2019 (m.u.v. 11 juni dan is Walibi België gesloten).
 8. Het ticket voor Walibi Belgium is geldig voor een persoon vanaf 4 jaar (kinderen tot en met 3 jaar gratis toegang) en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid.
 9. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Walibi Belgium de toegang tot het park geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 11. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot het park van Walibi Belgium.
 12. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 13. Voor deze Actie geldt op=op.
 14. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 15. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 16. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 17. HEMA en/of Walibi Belgium zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 18. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 19. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 20. Walibi Belgium en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 21. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.be/tickets.
 22. Walibi Belgium en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.be/tickets.
 23. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 02 - 514 38 79 of het contactformulier op www.hema.com/nl-be/klantenservice/contact
 24. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Pretparkenactie voorjaar

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de pretparkenactie actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Toverland B.V. (NL), gevestigd te (9575 MR) Sevenum aan de Toverlaan 2 (hierna: “Toverland”), Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. (NL), gevestigd te (7776 PB) Slagharen aan de Zwarte Dijk 37 (hierna: “Attractie- en Vakantiepark Slagharen”), Bobbejaanland B.V. (BE), gevestigd te (2460) Kasterlee, België aan de Olensteenweg 45 (hierna: “Bobbejaanland”), Movie Park Germany GmbH (DE), gevestigd te (46244) Bottrop, Duitsland aan de Warner Allee 1 (hierna: “Movie Park Germany”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 8 mei 2019 en eindigt op 4 juni 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van België en Luxemburg of via www.hema.be/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot het gekozen park.
 6. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende parken op de website van het betreffende park: (www.toverland.com, www.slagharen.com, www.bobbejaanland.be en www.moviepark.de).
 7. Het Ticket voor Toverland is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 6 mei t/m 5 juli 2019.
 8. Het Ticket voor Attractie- en Vakantiepark Slagharen is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 6 mei t/m 5 juli 2019.
 9. Het Ticket voor Bobbejaanland is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 6 mei t/m 5 juli 2019.
 10. Het Ticket voor Movie Park Germany is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 6 mei t/m 5 juli 2019.
 11. Het Ticket voor Toverland is geldig voor een persoon met de lengte vanaf 120 cm en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid.
 12. Het Ticket voor Attractie- en Vakantiepark Slagharen is geldig voor een persoon vanaf 4 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis entree.
 13. Het Ticket voor Bobbejaanland is geldig voor een persoon met de lengte vanaf 100 cm en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen met een lengte tot 100 cm hebben gratis toegang.
 14. Het Ticket voor Movie Park Germany is geldig voor een persoon vanaf 4 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis entree.
 15. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 16. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door het betreffende park de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 17. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot het betreffende park.
 18. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 19. Voor deze Actie geldt op=op.
 20. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 21. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 23. HEMA, Toverland, Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 25. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. Toverland, Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland, Movie Park Germany en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.be/tickets.
 28. Toverland, Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland, Movie Park Germany en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.be/tickets.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 02 - 514 38 79 of het contactformulier op www.hema.com/nl-be/klantenservice/contact.
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Landal voorjaar

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de HEMA bungalowweken actie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10.
 2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de consumenten te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 3. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij HEMA. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

   

  De Actie

 4. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen te België en Luxemburg of via www.hema.be/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een weekend- of midweekverblijf op één van de geselecteerde bungalowparken van Landal GreenParks in Nederland, België en Duitsland, op basis van beschikbaarheid.
 5. Er zijn twee verschillende vouchers te koop: een voucher voor een weekendverblijf en een voucher voor een midweekverblijf in een 2-, 4-, 5- of 6-persoons standaardaccommodatie in Nederland, België en Duitsland. Inclusief: reserveringskosten, bedlinnen en eindschoonmaak. Exclusief: toeristenbelasting (de hoogte van de toeristenbelasting is per persoon per nacht en variërend per park).
 6. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.landal.be/hema te worden verzilverd en geboekt.
 7. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 8. Kijk voor beschikbaarheid op www.landal.be/hema.
 9. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 10. Voor deze Actie geldt op=op.
 11. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 12. Alle voorwaarden staan vermeld op www.landal.be/hema.

   

  Duur Actie

 13. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 25 maart t/m 23 april 2019.
 14. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.landal.be/hema voor 1 augustus 2019.
 15. De actie is te boeken voor een aankomst vanaf 6 mei 2019 tot en met 7 oktober 2019 (m.u.v. vakantie- en feestdagenperiodes), zoals vermeld op www.landal.be/hema.
 16. De laatst mogelijke aankomstdatum is een midweek beginnend op 7 oktober 2019.
 17. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid.

   

  Diversen

 18. HEMA en/of Landal GreenParks zijn niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de voucher(s).
 19. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van de voucher is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan.
 20. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.
 21. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 22. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is.
 23. Het is niet mogelijk onverzilverde en/of verzilverde codes retour te brengen.
 24. HEMA behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.be/tickets.
actievoorwaarden SnowWorld

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld Leisure N.V. gevestigd te (2717 AX) Zoetermeer aan de Buytenparklaan 30 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 31 december 2018 en eindigt respectievelijk op 27 januari 2019 (Nederland) en 29 januari 2019 (België) (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in België en Luxemburg of via www.hema.be/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot SnowWorld te Zoetermeer of SnowWorld te Landgraaf.
 6. Er worden twee verschillende soorten tickets aangeboden; een ticket dat geldig is voor een skipas van 1 uur voor twee personen en een ticket dat geldig is voor een skipas van 4 uur voor twee personen.
 7. De verkoopprijs van het Ticket voor 1 uur bedraagt € 19,95 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 8. De verkoopprijs van het Ticket voor 4 uur bedraagt € 39,95 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 9. Het Ticket is eenmalig geldig voor 1 of 4 uur skiën (2 personen) op een dag naar keuze bij SnowWorld Zoetermeer of Landgraaf in de periode van 7 januari t/m 27 september 2019.
 10. Het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 11. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 12. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 13. Kijk voor de actuele openingstijden van SnowWorld op www.snowworld.com.
 14. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot SnowWorld.
 15. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 16. Voor deze Actie geldt op=op.
 17. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 18. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 19. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 20. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 21. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 22. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 23. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 24. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.be/tickets.
 25. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.be/tickets.
 26. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.be/nl/klantendienst/contact.
 27. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.